'Bedreven in Ondernemingsrecht'
Bedrijf & beroep

Vereniging of- stichting

Wij krijgen vaak de vraag hoe een activiteit juridisch het beste kan worden ondergebracht, in een vereniging of een stichting. Dit zijn twee heel andere figuren, de keuze hangt af van de activiteiten die je op het oog hebt.

De keuze voor een stichting of vereniging is niet altijd eenvoudig te maken. Als het gaat om samen een bepaalde sport te beoefenen en je wilt dat iedereen inspraak heeft in de activiteiten die in verband met die sportbeoefening worden gehouden, dan is een vereniging voor de hand liggend. Een vereniging heeft namelijk leden en een stichting niet. Als je een juridische zekerheid zoekt voor het behoud van bijvoorbeeld een kunstwerk, dan is een stichting vaak de juiste figuur. Wij kunnen je helpen met het maken van een keuze.

De stichting heeft geen leden. Door middel van een vermogen probeert de stichting haar doel te verwezenlijken. Uitkeringen aan de oprichter(s) of bestuurder(s) is wettelijk niet toegestaan. Een stichting wordt opgericht bij de notaris. Een stichting kan door één persoon worden opgericht. In de oprichtingsakte worden de statuten van de stichting, de regels waaraan de stichting zich in de toekomst moet houden, opgenomen. Vervolgens wordt de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen die samen een bepaald doel willen realiseren. Het belangrijkste orgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering. Ieder lid heeft daar in beginsel tenminste één stem. Het doel van de vereniging mag niet het maken van winst om dit onder de leden te verdelen, zijn. De winst die een vereniging realiseert, moet ten goede komen aan de vereniging zelf. Het bestuur van de vereniging heeft de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. Een vereniging wordt opgericht bij de notaris. Een vereniging wordt opgericht door minimaal twee personen. In de oprichtingsakte worden de statuten van de vereniging, de regels waaraan de vereniging zich in de toekomst moet houden, opgenomen. Vervolgens wordt de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Na de oprichting kunnen de statuten van de vereniging of de stichting worden gewijzigd. Bij de vereniging moeten de leden wel eerst instemmen met de statutenwijziging. Voor een statutenwijziging moet een akte bij de notaris worden gemaakt.

Wij helpen je graag met het maken van de keuze voor een vereniging of een stichting. Ook kunnen we je helpen met andere samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld tussen een vereniging en een bv. Wij zorgen er ook voor dat bijvoorbeeld de oprichtingsakte of de statutenwijziging juridisch juist wordt vastgelegd.

Nieuws & Tips